• LISTENED

  گرمایش زمین مسئله امروز

  نردکست 3 روز پیش

  قسمت اول نردکست به گرمایش زمین پرداخته و همیطور راه های کمتر کردن این مشکل برای هر نفر.
  در هر قسمت سعی شده کیفیت ضبط برنامه بیشتر بشه.

  حمایت مالی از برنامه در حامی باش صرف بهتر شدن تجهیزات این برنامه میشه.

  گرمایش زمین مسئله امروز

  نردکست 3 روز پیش

  قسمت اول نردکست به گرمایش زمین پرداخته و همیطور راه های کمتر کردن این مشکل برای هر نفر.
  در هر قسمت سعی شده کیفیت ضبط برنامه بیشتر بشه.

  حمایت مالی از برنامه در حامی باش صرف بهتر شدن تجهیزات این برنامه میشه.