چرا کارهای ساده تبدیل به کارهای سخت می شود؟

کسب و کار

ارسال شده توسط محمدامین ساجدی در دسته بندی کسب و کار 1168 روز پیش 233
معمولا برای همه ما پیش آمده است که کاری را می خواستیم انجام دهیم اما آنقدر در ذهن ما بزرگ و سخت بوده که تبدیل به یک غول شده و هر لحظه انجام آن سخت تر شده است. اما چرا این اتفاق می افتد؟ چه طور باید از پس کارهای سخت برآییم؟ چرا کارهای ساده تبدیل به کارهای سخت و پیچیده می شوند؟