قسمت ششم: خدمات و کارهای کارل مارکس، بخش سه از چهار

جامعه

ارسال شده توسط محمد در دسته بندی جامعه 663 روز پیش 960

موضوع این قسمت: خدمات و کارهای کارل مارکس - بخش سوم

در سال ۲۰۰۵ تو نظرسنجی بی بی سی از سراسر دنیا کارل مارکس به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزاره دوم میلادی از نظر مردم برگزیده شد. این چهار قسمت  تلاشیست برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری

Economic Update with Richard D. Wolff March 26th 2018

Music: Paride ed Elena, Christoph Willibald von Gluck, Magdalena Kozená, Gabrieli, Paul McCreesh