ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی جامعه 1607 روز پیش 1851

این مطلب به بررسی کتاب جامعه فرسوده اثر بیونگ چول هان می‌پردازد. هان در این کتاب عصر حاضر را عصر اختلالات روانی می‌نامد. او معتقد است در قرن بیست و یکم، ما در جوامعی دستاورد محور زندگی می‌کنیم و هر روز تحت فشار برای به چنگ آوردن دستاوردهای بیشتریم. از نظر هان ما به بردگان فرهنگ مثبت اندیش ما می‌توانیم تبدیل شده ایم. به‌جای آنکه تأملی عمیق دربارۀ اهداف خود داشته باشیم، صرف این آگاهی که می‌توانیم چیزی را به دست آوریم، به نیرویی برای پیش‌راندن ما در جهت هدف تبدیل شده است.