رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هفدهم - قسمت چهارم]

تاریخ

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته غزلی است از حافظ  که با صدای استاد موسوی گرمارودی  می شنویم.