لیست اپیزود ها ( undefined )
شاهنامه بخوانیم، قسمت 23: پیشدادیان - فریدون- بخش هفتم، بیت‌های 584 تا 676
خوانش شاهنامهی فردوسی برا ...
00:19:09
27
آبان ۲۸
شاهنامه بخوانیم، قسمت 22: پیشدادیان - فریدون- بخش ششم، بیت‌های 519 تا 583
خوانش شاهنامهی فردوسی برا ...
00:25:02
30
آبان ۸
شاهنامه بخوانیم، قسمت 21: پیشدادیان - فریدون- بخش پنجم، بیت‌های 437 تا 518
خوانش شاهنامهی فردوسی برا ...
00:31:49
32
مهر ۲۶
شاهنامه بخوانیم، قسمت 20: پیشدادیان - فریدون- بخش چهارم، بیت‌های 273 تا 436
خوانش شاهنامهی فردوسی برا ...
00:30:10
37
مهر ۱
شاهنامه بخوانیم، قسمت 19: پیشدادیان - فریدون- بخش سوم، بیت‌های 224 تا 272
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:18:55
69
شهریور ۸
شاهنامه بخوانیم، قسمت 18: پیشدادیان - فریدون- بخش دوم، بیت‌های 96 تا 223
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی ب ...
00:29:18
48
مرداد ۲۶
شاهنامه بخوانیم، قسمت 17: پیشدادیان - فریدون- بخش اول بیت‌های 1 تا 95
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی ب ...
00:22:47
57
مرداد ۱۳
شاهنامه بخوانیم، قسمت 16: پیشدادیان - ضحاک - بخش ششم و پایانی، بیت‌های 419 تا 503
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی ب ...
00:28:32
144
مرداد ۱
شاهنامه بخوانیم، قسمت 15: پیشدادیان - ضحاک - بخش پنجم، بیت‌های 370 تا 418
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی ...
00:18:14
82
تیر ۱۸
شاهنامه بخوانیم، قسمت 14: پیشدادیان - ضحاک - بخش چهارم بیتهای 270 تا 369
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:23:04
78
تیر ۷
شاهنامه بخوانیم، قسمت سیزدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش سوم بیتهای 185 تا 269
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:21:48
106
خرداد ۲۲
شاهنامه بخوانیم، قسمت دوازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش دوم بیتهای 108 تا 184
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:23:04
43
خرداد ۱۱
شاهنامه بخوانیم، قسمت یازدهم: پیشدادیان - ضحاک - بخش اول بیتهای 1تا107
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:30:17
70
خرداد ۴
شاهنامه بخوانیم : قسمت دهم - پیشدادیان، جمشید
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:28:23
95
اردییهشت ۲۸
شاهنامه بخوانیم : قسمت نهم- پیشدادیان، جمشید
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:21:39
79
اردییهشت ۲۱
شاهنامه بخوانیم : قسمت هشتم- پیشدادیان، طهمورت
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:17:56
69
اردییهشت ۲۰
شاهنامه بخوانیم : قسمت هفتم- پیشدادیان، هوشنگ
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:15:22
63
اردییهشت ۲۰
شاهنامه بخوانیم : قسمت ششم - پیشدادیان، گیومرت
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:17:35
79
اردییهشت ۱۶
شاهنامه بخوانیم : قسمت پنجم - ادامه دیباجه تا انتهای آن (بیتهای 161 تا 209)
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:10:57
71
اردییهشت ۱۵
شاهنامه بخوانیم : قسمت چهارم - ادامه دیباجه (بیتهای 126 تا 160)
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:01:24
78
اردییهشت ۱۴
شاهنامه بخوانیم : قسمت سوم - ادامه دیباجه (بیتهای 88 تا 125)
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:01:53
113
اردییهشت ۱۳
شاهنامه بخوانیم : قسمت دوم - ادامه دیباجه (بیتهای 34 تا 87)
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:12:18
219
اردییهشت ۱۳
شاهنامه بخوانیم : قسمت اول - مقدمه و شروع دیباجه
خوانش شاهنامه‌ی فردوسی بر ...
00:10:40
578
اردییهشت ۵