• LISTENED

  تیزر

  رادیو پروژه 544 روز پیش

  ????آموزش های کاربردی اصول مدیریت پروژه????مصاحبه های جذاب و چالشی????اخبار و رویداد های مهم هر هفته
                     ????رادیو پروژه????

  تیزر

  رادیو پروژه 544 روز پیش

  ????آموزش های کاربردی اصول مدیریت پروژه????مصاحبه های جذاب و چالشی????اخبار و رویداد های مهم هر هفته
                     ????رادیو پروژه????