• LISTENED

  پلاک دو

  پلاک 3 روز پیش

  .ارتباط با طبیعت و سبزینگی یک نیاز غیر قابل انکار برای انسان است. حیاط در خانه ی ایرانی لازمه ی سبک زندگی ایرانی و  یک عنصر زنده و فضایی برای مکث و وقوع فرآیند های زندگی بوده است و نه صرفا جایی  برای عبور امروز، به معماری...

  پلاک دو

  پلاک 3 روز پیش

  .ارتباط با طبیعت و سبزینگی یک نیاز غیر قابل انکار برای انسان است. حیاط در خانه ی ایرانی لازمه ی سبک زندگی ایرانی و  یک عنصر زنده و فضایی برای مکث و وقوع فرآیند های زندگی بوده است و نه صرفا جایی  برای عبور امروز، به معماری...

 • LISTENED

  پلاک یک

  پلاک 20 روز پیش

  .شرایط قرنطینه و در خونه ماندن این روزها، تلنگری بود تا برای ارتقای کیفیت فضای زندگیمون تلاش کنیم .در پلاک یک راجع به کمبود هایی که در معماری خونه هامون حس میشه صحبت می کنیم و می شنویم که به تعداد خونه های روی زمین احساس...

  پلاک یک

  پلاک 20 روز پیش

  .شرایط قرنطینه و در خونه ماندن این روزها، تلنگری بود تا برای ارتقای کیفیت فضای زندگیمون تلاش کنیم .در پلاک یک راجع به کمبود هایی که در معماری خونه هامون حس میشه صحبت می کنیم و می شنویم که به تعداد خونه های روی زمین احساس...

 • LISTENED

  پلاک صفر

  پلاک 27 روز پیش

  .این جا پلاک به پلاک و در کنار هم معماری خونه هامون را روایت می کنیم.در پلاک صفر به معرفی و هدف به وجود آمدن پلاک می پردازیم
  پادکست_معماری_پلاک#

  پلاک صفر

  پلاک 27 روز پیش

  .این جا پلاک به پلاک و در کنار هم معماری خونه هامون را روایت می کنیم.در پلاک صفر به معرفی و هدف به وجود آمدن پلاک می پردازیم
  پادکست_معماری_پلاک#