لیست اپیزود ها ( undefined )
قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای
تو این قسمت از #ناوکست می ...
00:20:40
53
شهریور ۳۰
قسمت شصت و سه - صلح در دوران ما
تو این قسمت از #ناوکست می ...
00:18:56
174
شهریور ۱۶
قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:24:59
226
شهریور ۲
قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:24:00
285
مرداد ۱۹
قسمت شصت - عصرجدید
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:15:26
351
مرداد ۵
قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:23:05
418
تیر ۲۲
قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:22:44
287
تیر ۸
قسمت پنج - ویروس تاجدار
قسمت پنج از واوکست، در مو ...
00:08:58
85
خرداد ۲۹
قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:17:40
305
خرداد ۲۵
قسمت پنجاه و شش - رازی در مطبخ
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:15:50
375
خرداد ۱۷
قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:26:35
410
خرداد ۴
قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:17:29
407
اردییهشت ۲۱
قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها
تو این قسمت از فصل چهار، ...
01:16:18
497
اردییهشت ۷
قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار
تو این قسمت از فصل چهار، ...
470
فروردین ۲۴
قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد
تو این قسمت از فصل چهار، ...
477
فروردین ۱۰
قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:19:58
619
اسفند ۲۷
قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:17:50
540
اسفند ۱۸
قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:22:24
727
اسفند ۱۱
قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:24:52
646
بهمن ۲۷
قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:20:59
725
بهمن ۱۲
قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:14:20
772
دی ۲۹
قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:18:18
1374
دی ۱۵
قسمت چهار - ستاره
قسمت چهار از واوکست، در م ...
00:17:26
336
دی ۱۱
قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری
تو این قسمت از فصل چهار، ...
00:22:36
894
دی ۱