گیک استراگانوف


گیک استراگانوف، شنبه ی هر هفته، 7 صبح منتشر میشود و به بررسی اخبار فناوری، سرگرمی و اپلیکیشن در هفته ی گذشته میپردازد.
Produced by Beyad Studios
Hosted by Dariush Habibpour
2 مطلب
  • 1
  • دنبال کننده
تماس با گوینده پیگیری مطالب