• LISTENED

  اپیزود 14 - صمد طاهری

  رادیو نبشته 18 روز پیش

  در قسمت چهاردهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و صمد طاهری
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار و زندگی صمد طاهری
  .
  مصاحبه ی تامیلا پاشایی برای معرفی فاطمه فرهاد در بخش قلم نو
  .
  موسیقی های...

  اپیزود 14 - صمد طاهری

  رادیو نبشته 18 روز پیش

  در قسمت چهاردهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و صمد طاهری
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار و زندگی صمد طاهری
  .
  مصاحبه ی تامیلا پاشایی برای معرفی فاطمه فرهاد در بخش قلم نو
  .
  موسیقی های...

 • LISTENED

  اپیزود 13 _ قاضی ربیحاوی

  رادیو نبشته 19 روز پیش

  در قسمت سیزدهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و قاضی ربیحاوی
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار و زندگی قاضی ربیحاوی
  .
  مصاحبه ی تامیلا پاشایی برای معرفی بهاره عبدی در بخش قلم نو
  .
  موسیقی...

  اپیزود 13 _ قاضی ربیحاوی

  رادیو نبشته 19 روز پیش

  در قسمت سیزدهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و قاضی ربیحاوی
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار و زندگی قاضی ربیحاوی
  .
  مصاحبه ی تامیلا پاشایی برای معرفی بهاره عبدی در بخش قلم نو
  .
  موسیقی...

 • LISTENED

  اپیزود 12 _ یارعلی پورمقدم

  رادیو نبشته 20 روز پیش

  در قسمت دوازدهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی با یارعلی پورمقدم
  .
  معرفی شیرین ورچه در بخش قلم نو
  .
  موسیقی استفاده شده در این اپیزود:
  سمفونی بیژن و منیژه، کاری از حسین دهلوی

  اپیزود 12 _ یارعلی پورمقدم

  رادیو نبشته 20 روز پیش

  در قسمت دوازدهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی با یارعلی پورمقدم
  .
  معرفی شیرین ورچه در بخش قلم نو
  .
  موسیقی استفاده شده در این اپیزود:
  سمفونی بیژن و منیژه، کاری از حسین دهلوی

 • LISTENED

  اپیزود 11 _ مژده دقیقی

  رادیو نبشته 20 روز پیش

  در قسمت یازدهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و مژده دقیقی
  .
  معرفی وحید ذاکری در بخش قلم نو
  .
  موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:
  | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie
  قطعه هایی از فریبرز لاچینی

  اپیزود 11 _ مژده دقیقی

  رادیو نبشته 20 روز پیش

  در قسمت یازدهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و مژده دقیقی
  .
  معرفی وحید ذاکری در بخش قلم نو
  .
  موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:
  | وَرید، حرکت سوّم Veine, Troisiéme mouvement - Behrang Baghaie
  قطعه هایی از فریبرز لاچینی

 • LISTENED

  اپیزود 10 - بیژن بیجاری

  رادیو نبشته 24 روز پیش

  در قسمت دهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و بیژن بیجاری
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار بیژن بیجاری
  .
  داستان کوتاه کیهان خانجانی در بخش قلم نو
  .
  داستان کوتاه “شام آخر” از مجموعه ی “قصه...

  اپیزود 10 - بیژن بیجاری

  رادیو نبشته 24 روز پیش

  در قسمت دهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و بیژن بیجاری
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار بیژن بیجاری
  .
  داستان کوتاه کیهان خانجانی در بخش قلم نو
  .
  داستان کوتاه “شام آخر” از مجموعه ی “قصه...

 • LISTENED

  اپیزود 9 - منیرو روانی پور

  رادیو نبشته 25 روز پیش

  در قسمت نهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و منیرو روانی پور
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و فرشته احمدی درباره ی آثار منیرو روانی پور
  .
  معرفی ژوان ناهید در بخش قلم نو
  .
  بخش هایی از رمان “اهل غرق” نوشته منیرو روانی...

  اپیزود 9 - منیرو روانی پور

  رادیو نبشته 25 روز پیش

  در قسمت نهم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و منیرو روانی پور
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و فرشته احمدی درباره ی آثار منیرو روانی پور
  .
  معرفی ژوان ناهید در بخش قلم نو
  .
  بخش هایی از رمان “اهل غرق” نوشته منیرو روانی...

 • LISTENED

  اپیزود 8 - شهریار مندنی پور

  رادیو نبشته 27 روز پیش

  در قسمت هشتم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و شهریار مندنی پور
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار شهریار مندنی پور
  .
  مصاحبه آرش دبستانی و محمد حسینی درباره ی آثار شهریار مندنی پور
  .
  معرفی...

  اپیزود 8 - شهریار مندنی پور

  رادیو نبشته 27 روز پیش

  در قسمت هشتم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و شهریار مندنی پور
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار شهریار مندنی پور
  .
  مصاحبه آرش دبستانی و محمد حسینی درباره ی آثار شهریار مندنی پور
  .
  معرفی...

 • LISTENED

  اپیزود 7 - بهمن فرسی

  رادیو نبشته 28 روز پیش

  در قسمت هشتم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و شهریار مندنی پور
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار شهریار مندنی پور
  .
  مصاحبه آرش دبستانی و محمد حسینی درباره ی آثار شهریار مندنی پور
  .
  معرفی...

  اپیزود 7 - بهمن فرسی

  رادیو نبشته 28 روز پیش

  در قسمت هشتم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و شهریار مندنی پور
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار شهریار مندنی پور
  .
  مصاحبه آرش دبستانی و محمد حسینی درباره ی آثار شهریار مندنی پور
  .
  معرفی...

 • LISTENED

  اپیزود 6 - هرمز شهدادی

  رادیو نبشته 30 روز پیش

  در قسمت ششم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار هرمز شهدادی
  .
  معرفی پریسا زرین قلم در بخش قلم نو
  .
  بخش هایی از رمان "شب هول" اثر هرمز شهدادی
  .
  موسیقی های استفاده شده در این...

  اپیزود 6 - هرمز شهدادی

  رادیو نبشته 30 روز پیش

  در قسمت ششم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار هرمز شهدادی
  .
  معرفی پریسا زرین قلم در بخش قلم نو
  .
  بخش هایی از رمان "شب هول" اثر هرمز شهدادی
  .
  موسیقی های استفاده شده در این...

 • LISTENED

  اپیزود 5 - آذردخت بهرامی

  رادیو نبشته 31 روز پیش

  در قسمت پنجم رادیو نبشته گوش می کنید به 
  مصاحبه ی آرش دبستانی و آذردخت بهرامی
  مصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار آذردخت بهرامی
  معرفی گلنار آدابی در بخش قلم نو
  داستان “شب های چهارشنبه” اثر آذردخت...

  اپیزود 5 - آذردخت بهرامی

  رادیو نبشته 31 روز پیش

  در قسمت پنجم رادیو نبشته گوش می کنید به 
  مصاحبه ی آرش دبستانی و آذردخت بهرامی
  مصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار آذردخت بهرامی
  معرفی گلنار آدابی در بخش قلم نو
  داستان “شب های چهارشنبه” اثر آذردخت...

 • LISTENED

  اپیزود 4 - پیمان اسماعیلی

  رادیو نبشته 33 روز پیش

  در قسمت چهارم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه آرش دبستانی و پیمان اسماعیلی
  .
  مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار پیمان اسماعیلی
  .
  معرفی شیرین ورچه در بخش قلم نو
  .
  داستان " مرض حیوان " نوشته ی پیمان...

  اپیزود 4 - پیمان اسماعیلی

  رادیو نبشته 33 روز پیش

  در قسمت چهارم رادیو نبشته گوش می کنید به :
  .
  مصاحبه آرش دبستانی و پیمان اسماعیلی
  .
  مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و آثار پیمان اسماعیلی
  .
  معرفی شیرین ورچه در بخش قلم نو
  .
  داستان " مرض حیوان " نوشته ی پیمان...

 • LISTENED

  اپیزود ۳ - کیهان خانجانی

  رادیو نبشته 34 روز پیش

  در قسمت سوم رادیو نبشته گوش می کنید به:
  مصاحبه آرش دبستانی و کیهان خانجانیمصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیادرباره ی زندگی و نقد آثار کیهان خانجانیبخش هایی از داستان “ بند محکومین” اثر این نویسندهمعرفی افخم میرعمادی...

  اپیزود ۳ - کیهان خانجانی

  رادیو نبشته 34 روز پیش

  در قسمت سوم رادیو نبشته گوش می کنید به:
  مصاحبه آرش دبستانی و کیهان خانجانیمصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیادرباره ی زندگی و نقد آثار کیهان خانجانیبخش هایی از داستان “ بند محکومین” اثر این نویسندهمعرفی افخم میرعمادی...

 • LISTENED

  اپیزود ۲ - رضا دانشور

  رادیو نبشته 35 روز پیش

  در قسمت دوم رادیو نبشته گوش می کنید به:مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و نقد آثار رضا دانشور.بخش هایی از داستان “هی هی جبلی قم قم”و “آنچه فردا بینی و پس فردا بینی و پسان فردا”معرفی آفرین صفرپور در بخش...

  اپیزود ۲ - رضا دانشور

  رادیو نبشته 35 روز پیش

  در قسمت دوم رادیو نبشته گوش می کنید به:مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره ی زندگی و نقد آثار رضا دانشور.بخش هایی از داستان “هی هی جبلی قم قم”و “آنچه فردا بینی و پس فردا بینی و پسان فردا”معرفی آفرین صفرپور در بخش...

 • LISTENED

  اپیزود اول _ شهرنوش پارسی پور

  رادیو نبشته 36 روز پیش

  در قسمت اول رادیو نبشته گوش می کنید به 
  مصاحبه ی آرش دبستانی با شهرنوش پارسی پورمصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی‌نیادرباره ی نقد آثار و زندگی شهرنوش پارسی‌پورمعرفی فائزه بهارلو در بخش قلم نوموسیقی استفاده شده در این...

  اپیزود اول _ شهرنوش پارسی پور

  رادیو نبشته 36 روز پیش

  در قسمت اول رادیو نبشته گوش می کنید به 
  مصاحبه ی آرش دبستانی با شهرنوش پارسی پورمصاحبه ی آرش دبستانی و علی مسعودی‌نیادرباره ی نقد آثار و زندگی شهرنوش پارسی‌پورمعرفی فائزه بهارلو در بخش قلم نوموسیقی استفاده شده در این...