گیک استراگانوف

گیک استراگانوف، شنبه ی هر هفته، 7 صبح منتشر میشود و به بررسی اخبار فناوری، سرگرمی و اپلیکیشن در هفته ی گذشته میپردازد.

Twitter | Facebook | Instagram |

0 مطلب
پیگیری مطالب