پادکست اعتراف

پادکست اعتراف پادکستی است برای فلسفه و ادبیات که در هر قسمت یک 
کتاب فلسفی را با کمک ادبیات فارسی روایت می کنیم .

Instagram | Telegram | Twitter |

1 مطلب
  • 50
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب