مجموعه ۱۰ فرمان

مجموعه ده فرمان قصه ای است عاشقانه و اجتماعی به نثر و هر قسمت با یک فرمان و هر قسمت کاراکتر اصلی یک کاست جایی از شهر میگذارد و آدرس میدهد تا مخاطب پیدایش کند و روند قصه شکل بگیرد 
0 مطلب
  • 47
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب