راننده تاکسی

نمایش رادیویی راننده تاکسی به معضلات اجتماعی کشور در قالب طنز میپردازه
ما رو دنبال کنید.
گره ای باز میشود با هر لبخند

Instagram
8 مطلب
  • 48
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب