آینده پزشکی

در آینده نزدیک دورانی را شاهد خواهیم بود که انسانها بیش از حد ماشین خواهند شد و ماشینها نیز
بیش از حد انسان و این همان پارادایمی است که دوران سیمبیوتیک می نامند و در همین زمان است
که مرز جدایی میان انسان و ماشین را به سختی میتوان یافت البته با همین پیوستگی انسانها و
ماشینها است که آنها خواهند توانست توان یکدیگر را افزایش دهند. در چنین پارادایمی است که
انسانها افزایش طول زندگی و توان مغزی و فیزیکی خود را به گونهای تجربه خواهند کرد که پیش
از این در طول تاریخ تکامل خود با آن رو به رو نبوده اند. در چنین فضایی که پرتوهای آن در
2030 خواهد درخشید و در 2050 نیز جهان ما را دگرگون خواهد کرد، با شکلی از پزشکی و
طبابت رو به رو خواهیم شد که مفاهیم و رهیافتهای کنونی در دانش و عملکرد طبّ، دیگر پاسخگوی
آن نخواهد بود. این همه پیشرفت و تغییر بنیادین در چهارچوب بیولوژی و محیط پیرامونی، برخاسته
از ابرروندهایی است که فناوریهای کنونی را به سوی همگرایی سوق میدهند. به زبان دیگر، در پناه
رهیافتهای میان رشته ایی ، رشد و تکامل فناوریهای نوینی را شاهد خواهیم بود که بیش از آن که
خود باشند، فناوری دیگری هستند که فناوریهای دیگر را در خود هضم و همگرا نموده اند.
برای نیل به چنین دستآوردهایی، آینده پژوهی در توسعة علمی، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص
داده است .. بر پایةشناخت ابرروندهای حاکم بر فضای پزشکی آینده است که ما میتوانیم سیمای
سلامت و دانش پزشکی را در فراتر از یک دهه ترسیم کنیم و به توصیف پزشکی آینده که بیش از
حدّ بر پایة سیستمی خواهد بود بپردازیم.. بر پایة دیده بانی فناوریها است که میتوانیم رشد و نموی
دانش پایه وکاربردی را در علوم پزشکی پیش بینی و به زبان دیگر به نگاشت آینده بپردازیم .
پادکست آینده پزشکی بنا دارد افراد جامعه به ویژه دانشجویان – اساتید و سیاست گذاران عرصه
سلامت را با ابر روندها و روندهای آینده پزشکی آشنا نموده زمینه ساز ایجاد فرهنگ رویارویی با
فناوریهای جدید باشد و با ترجمان دانش فردا به زبان امروز جامعه پزشکی ایران را به خلق ابر
روندهای پزشکی ترغیب نماید تا ما در دوران کاپیتالیسم فکری از جامعه جهانی عقب نمانیم.
متولیان پادکست آینده پزشکی خود را وامدار زحمات کسانی میدانند که در ترویج آینده پژوهی
پزشکی در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند به ویژه استاد گرانقدر دکتر ایرج نبی پور که از
پیشگامان خرد ورزی در گستره دانش پزشکی آینده ایران می باشند. همچنین از گروه ناملیک که با
حمایت خود زمینه نشر پادکست را فراهم نمود صمیمانه سپاسگزاریم.
گروه پادکست آینده پزشکی
8 مطلب
  • 176
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب