ارسال شده توسط Radio Export در دسته بندی تاریخ 377 روز پیش 298
در این شماره از روی کار آمدن حفیظ الله اَمین تا سقوط کامل حکومت کمونیستی در افغانستان توسط مجاهدین در ۸ ثور/اردیبهشت سال ۱۳۷۱ میگیم و همچنین احزاب و جنبش‌هایی که قیام کردند و یا نفوذ داشتند و تاثیر گذار بودند را هم یک معرفی میکنیم.
و اینطور شد که افغانستان وارد سیاه‌ترین دوره‌ی تاریخی خود شد...