۲ کلمه ساده ای که جایگزین کردنشان می تواند به موفقیت بیشتر شما بیانجامد

سبک زندگی

ارسال شده توسط حمیدرضا خوشوقتی در دسته بندی سبک زندگی 1628 روز پیش 589
نحوه ی صحبت کردن شما نه تنها بر برداشتی که دیگران از شما پیدا می کنند تأثیر می گذارد، بلکه پتانسیل این را دارد که رفتار خودتان را نیز تغییر دهد. این موضوع تا حدی جدی است که جایگزین کردن یک کلمه با کلمه ای دیگر می تواند رویکرد شما برای رسیدن به اهدافتان را به کلی دستخوش تغییر کند.