گیوتین را یکی از مخالفین اعدام اختراع کرد

جامعه

ارسال شده توسط میثم ساور در دسته بندی جامعه 1532 روز پیش 2596
در فرانسۀ سدۀ هجدهم سه نوع مجازات برای محکومان به مرگ وجود داشت. اغلب، مجرمان را به چوبۀ دار می‌آویختند. گاهی نیز آنان به مرگ با گردونۀ استخوان‌شکن محکوم می‌شدند. ولی تنها اشراف‌زادگانِ خاطی از این امتیاز برخوردار بودند که گردنشان با شمشیر زده شود. شاید با دانستن این حقایق بهتر بتوانیم با دکتر ژوزف گیوتین هم‌دلی کنیم. او کسی‌ است که در عین مخالفت با مجازات ِاعدام، گیوتین را اختراع و استفاده از آن را در مجلس قانون‌گذاری تصویب کرد.