گفتار ۳۰- کژ ماندنِ دهانِ آن مردْ که نام محمّد علیه السّلام به تَسْخَر خواند

ادیان و مذاهب