چگونه مصیبت‌ها با تمام بدی‌هایشان می‌توانند باعث رشد روانی ما شوند

جامعه

ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی جامعه 1587 روز پیش 582
در این نکته تردید نیست که وقتی فرد یا افرادی در معرض فشار‌ها و وقایع مصیبت بار قرار می‌گیرند و دچار بحران‌هایی می‌شوند، عواقب و پیامدهای روان‌شناختی شدید و درازمدتی را تحمل می کنند. شدت و طول این پیامدها به عوامل، شرایط و زمینه های مختلفی بستگی دارد. اینکه افراد در برخورد با این بحران کنند و چگونه از پس آنها بر می آیند یا با آنها می سازند، نکته مهمی در روان‌شناسی است. این موضوع به ویژه درباره آن دسته از بحران ها که تحت عنوان مصیبت یا بلا از آنها نام برده می شود،