چگونه زمستان باعث افسردگی فصلی می شود؟

روانشناسی

احساس کج خلقی می کنید؟ مقصر زمانی از سال است که در آن هستید. در حدود ۲۰ درصد از افراد از افسردگی زمستانی رنج می برند (بنابراین شما تنها نیستید). در اینجا ۵ راهی را که هوای ابری و گرفته روان شما را بهم می ریزد، ذکر می کنیم.