چگونه در میان متقاضیان یک موقعیت شغلی از دیگران متمایز باشیم

کسب و کار

ارسال شده توسط شاهین ثابتی در دسته بندی کسب و کار 1309 روز پیش 918

کارآفرینانِ با ذکاوت برای کاهش ریسک استخدام فرد نامناسب، سعی می کنند تا جایی که می توانند از قبل اطلاعات جمع کنند. درک میزان هماهنگی هر یک از متقاضیان با دیگر اعضای تیم و اینکه این هماهنگی چگونه به نفع سازمان خواهد بود، بخشی از این اطلاعات است. شما نیز به عنوان متقاضی جویای کار می توانید از این اطلاعات به نفع خود بهره برداری کنید. به این ترتیب می توانید اضطراب کارفرمای آتی خود را کاهش و قطعیت وی را افزایش دهید و خود را به تنها گزینه ی مناسب برای بر عهده گرفتن مسئولیت مورد نظر تبدیل کنید.