چرا مدیران عامل امروز بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اند

کسب و کار

ارسال شده توسط میترا فضائلی در دسته بندی کسب و کار 1495 روز پیش 377
بازار ها می توانند در واکنش به مرگ رهبر یک شرکت، مثل موجوداتی زنده، پویا و دارای احساسات عمل کنند. اما شدت اثری که چنین رویدادی از خود باقی می گذارد به این بستگی دارد که مدیرعامل مورد نظر تا چه حد نزد دیگران پر ابهت و یا ضعیف در نظر گرفته شود.