چرا باید در مواقع کم خوابی یا بیخوابی از جلسات و مذاکرات مهم اجتناب کرد

کسب و کار

ارسال شده توسط بهرام رمضانی در دسته بندی کسب و کار 1027 روز پیش 256
گذشته از اثرات شناخته شده تر بیخوابی یا کم خوابی مثل احساس خستگی و احتمالاً پرخوری، شناسایی و درک نشانه های اجتماعی نیز برای کسی که خواب کافی ندارد دشوار تر خواهد بود و به برداشت های اشتباه منجر خواهد شد. همین موضوع می تواند به از دست رفتن یک قرارداد مهم کاری یا به خطر افتادن روابط حیاتی منجر شود.