چرا باید در آستانه سال جدید، عملکرد سال گذشته خود را ارزیابی کنیم

جامعه

ارسال شده توسط فهمیه سادات موسوی زاده در دسته بندی جامعه 1313 روز پیش 287

نگاه به سالی که گذشته قدرت خاصی به انسان می بخشد. این کار می تواند برای رشد شخصی نیز ابزار سودمندی باشد، به ویژه برای کارآفرینان. بهترین زمان برای جمع بندی سال قبل و هدفگذاری سال جدید اکنون است. شما می توانید نتایج خود را با یک بازنگری پایان سال ارزیابی کنید.