پیشنهادهایی برای خروج مسکن از رکود

جامعه

ارسال شده توسط پادکست اقتصاد آرمان در دسته بندی جامعه 1634 روز پیش 218

این برنامه از پادکست اقتصاد آرمان به پیشنهاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برای رکودزدایی بازار مسکن پرداخته است. براساس گزارش منتشر شده توسط این موسسه روند شکل گیری رکود در بازار مسکن طی بیست سال گذشته تشریح شده و در نهایت سه پیشنهاد برای عبور از آن مطرح گردیده است.