پیام کسب و کار خود را چطور به مخاطبمان برسانیم که توجهش را جلب کند؟

کسب و کار

ارسال شده توسط دلناز سیدزاده در دسته بندی کسب و کار 1356 روز پیش 1964

اینکه ایده ی خود را بسازید و انتظار داشته باشید مشتری خودش به سراغ آن بیاید تصور غلطی است، مگر آنکه مخاطبان زیادی از قبل داشته باشید. در غیر این صورت باید پیام خود را آنقدر اثربخش منتقل کنید که باعث شود مردم به آن توجه کنند. تعدادی از کارآفرینان موفق دنیا دور هم جمع شده اند و درباره ی ویژگی های انتقال اثربخش یک پیام که باعث می شود مردم به آن گوش دهند با یکدیگر تبادل نظر کرده اند که ماحصل آن را در ادامه خواهید شنید. باید به خاطر داشت که شنیده شدن کافی نیست؛ باید دید چگونه می توان واکنش یا مشارکت مخاطب را نیز برانگیخت.