ارسال شده توسط محمدحسن فرازمند در دسته بندی جامعه 1790 روز پیش 347

شهرداری تهران پله ٦٠ ساله روبه‌روی پارک ساعی را به بهانه ایجاد پله‌برقی تخریب کرد و حالا قرار است به جایش مجتمع تجاری بسازد. پله‌هایی که علاوه بر ایجاد دسترسی محلی برای مردم منطقه، یکی از جذابیت‌های بصری خیابان ولیعصر بودند. اهالی منطقه مبهوت و عصبانی‌اند. خبرنگار شرق به سراغ مسئولان شهرداری منطقه رفته و چند و چون موضوع 

را از آنها جویا شده