بیش از سه دهه است که مفهوم برندینگ راه خود را از شرکت‌ها، خدمات و محصولات به دیگر مباحث نیز باز کرده و باعث شده ما با برندینگ شخصی و برندینگ شهری روبه‌رو شویم. گرچه مفهوم برندینگ شهری، تاریخچه‌ای در حد چند دهه دارد اما فاکتورهای زیربنایی آن به قدمت تاریخ و گذشته‌های جمعی و اجتماعی است.