پادکست شماره 96: تبلیغات و بازاریابی در دوران بحران و رکود اقتصادی

کسب و کار

در فضای اقتصادی هر کشوری دورانی پیش می‌آید به عنوان دوران بحران و حتی رکود اقتصادی. دورانی که کمابیش بسیاری از ما آن را تجربه کرده‌ایم. این دوران را معمولا از نقطه‌نظرهای متعددی مورد بررسی قرار می‌دهند اما تبلیغات و بازاریابی چطور؟ در دوران رکود اقتصادی یا به وجود آمدن بحران، صاحبین کسب و کار باید چه موضعی در خصوص تبلیغات و بازاریابی بگیرند و برای تخصیص بودجه و انتخاب سیاست اجرایی متناسب چگونه فکر کنند و تصمیم بگیرند؟