پادکست اوکسو : مصاحبه با بازی ساز بازی قلمرو پادشاهی

تکنولوژی

ارسال شده توسط گروه اوکسو در دسته بندی تکنولوژی 902 روز پیش 532
موضوع : مصاحبه با بازی ساز بازی قلمرو فرماندهی با آقای توحید فتحی حبشی یک مصاحبه فان داریم ، اولین مصاحبه من و تیم اوکسو هست پس بد و خوبش رو به حساب بی تجربگی من یعنی علی اسمعیلی بسپرید.
شماره پادکست : 2