ورود به دنیای ذهنی انسان نئاندرتال

علم

در دسته بندی علم 1504 روز پیش 1101
نئاندرتال‌ها گونه از سرده‌ی انسان بودند که طبق نظریه‌ای تا ۱۵ هزار سال پیش در زمین زندگی‌ می‌کردند. اهمیت نئاندرتال‌ها آنجا بیشتر آشکار می‌شود که آنها پنج هزار سال در کنار نیاکان انسان امروزی زندگی می‌کردند و بسیاری، نیاکان ما را در انقراض آنها مسئول می‌دانند. این مطلب به بررسی جهان ذهنی انسان نئاندرتال و تفاوت‌های آنها با انسان امروزی می‌پردازد.