ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی روانشناسی 1623 روز پیش 669
پدر در رشد روانی ـ جنسی کودکان نقش مهمی دارد که اغلب در خانواده‌های ایرانی از آن غفلت می‌شود. رفتارهای مربوط به نقش مردانه پدر در ایجاد رفتارهای مناسب جنسی در کودکان در خانواده اهمیت بسزایی دارد. غیبت فیزیکی یا روان‌شناختی پدران در خانه، یادگیری نقش جنسیتی را خصوصاً در پسران برعکس می‌کند.