ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی روانشناسی 1223 روز پیش 543
پدر در رشد روانی ـ جنسی کودکان نقش مهمی دارد که اغلب در خانواده‌های ایرانی از آن غفلت می‌شود. رفتارهای مربوط به نقش مردانه پدر در ایجاد رفتارهای مناسب جنسی در کودکان در خانواده اهمیت بسزایی دارد. غیبت فیزیکی یا روان‌شناختی پدران در خانه، یادگیری نقش جنسیتی را خصوصاً در پسران برعکس می‌کند.