هرچه بیشتر اعتقاد داشته باشید کمتر می‌دانید

جامعه

ارسال شده توسط نجمه اسماعیلی در دسته بندی جامعه 1611 روز پیش 698
گفتگوی کسپر ملویل با الیویه روآ نویسندۀ کتاب «جهل مقدس»؛ جوهر اصلی کتاب، بحثی است دربارۀ اقسامِ جدید بنیادگرایی که به «الهیات، فرهنگ و علم بی‌اعتناست. این بنیادگرایی‌های جدید بر مبنای رابطۀ بی‌واسطه با حقیقت، وجود خداوند، مسیح یا الله شکل می‌گیرد. دین است که به ایمان تقلیل یافته است. به همین دلیل، وقتی قلب‌تان از ایمان سرشار است، دیگر نیاز ندارید چیزی بدانید. فرهنگ رایجی که دربارۀ [فایده‌های] علم وجود دارد، برایتان یا بی‌فایده به نظر می‌آید یا تهدیدآمیز. بی‌فایده است زیر شما خودتان به حقیقت دسترسی دارید و تهدیدآمیز است چون ممکن است ایمانتان را به مخاطره اندازد.