ارسال شده توسط بابک فخریلو در دسته بندی داستان 256 روز پیش 435

متن این فایل صوتی را به تناسب حال و احوال این روزهایم نوشته ام و سعی کرده ام محور آن نشخوار فکری باشد البته بدون پیشنهاد راهکار برای مقابله با آن . موسیقی متن صدایی بنان است