ارسال شده توسط ثریا لشگری در دسته بندی جامعه 1783 روز پیش 1374

بسیاری از افراد در ایران در سال‌های زیادی از زندگیشان رویای زندگی در غرب یا همانطور که می‌گویند «خارج» را در ذهن می‌پرورانند. رویایی که گاهی تمام زندگیشان را تسخیر می‌کند و از هر کاری برای رسیدن به آن فروگذار نمی‌کنند.متن پیش‌رو روایت خواندنی یک ایرانی ساکن اروپاست از مواجهه‌اش در ایران با مردمی که می‌خواستند بروند «خارج»