ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی داستان 274 روز پیش 593

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ گاو ربط دارن.

VaaVcast.com

------------------------------------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب

لینک دسترسی به تُرُب :

https://torob.ir/

------------------------------------------

پشتیبانی از واوکست

https://www.buymeacoffee.com/NavCast

https://hamibash.com/navcast

:واوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام