قسمت پنجم:‌ رکود بزرگ

جامعه

ارسال شده توسط محمد در دسته بندی جامعه 30 روز پیش 746

 موضوع این قسمت: چگونگی پیدایش رکود بزرگ، تحرک های اجتماعی در دوران رکود و تمهیدات دولت روزولت برای عبور از بحران

:منابع