قسمت پنجاه و یکم. محله ی سیزده آبان - بخش دوم

آموزش

در  این قسمت، ادامه ی ماجرای پروژه ی محله ی سیزده آبان را می شنوید. اینکه چگونه دوباره جان می گیرد و فعال باقی می ماند. برای آشنایی بیشتر با پروژه ی سیزده آبان، خوب است قسمت های سی و پنجم (طرح مربیان سیار) و همچنین سی و هفتم (گروه خانواده) را بشنوید.