قسمت هفتم: گفتگو با علی دینی ترکمانی

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 577 روز پیش 311
دی ماه سال ۱۳۹۶ به یکباره اعتراضات مردمی گسترده ای شکل گرفت که به عقیده کارشناسان گستردگی آن پس از انقلاب ۱۳۵۷ بی سابقه بوده است. پس از آن نیز بسیاری از شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به شرایط اقتصادی و معیشتی دست به تجمع و اعتصاب زدند. آخرین مورد آن نیز با اعتصاب کامیون داران همراه بود. در این گفت وگو با علی دینی ترکمانی به بررسی ریشه ای اقتصادی اعتراضات مردمی پرداخته ایم.