قسمت هفتادم. کار با مهاجران

آموزش

طرح آموزش مربیان کودک در اردوگاه های مهاجران افغان و عراقی، یکی از تجربه های ویژه ی موسسه کودکان دنیا و اعضای آن است. در این قسمت به چگونگی شکلگیری و اجرای این اتفاق مهم پرداختیم. (متن های ابتدایی و انتهایی، از ششمین شماره ی نشریه ی نامه ی مربی و به ترتیب نوشته ی خانم پریچهر نسرین پی و آقای ناصر یوسفی است.)