قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 265 روز پیش 1821

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم.

 

 Gayomart / کیومرث 

 طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی 

 

NavCast.net 

Buy Me A Coffee  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک