قسمت صد و پنجاه و پنجم. آینده پژوهی برای وضعیت خانواده در ایران - قسمت دوم

آموزش

"در ده سال گذشته، چه اتفاق های مهمی در دنیا رخ داده است". در این قسمت، این سوال و پاسخ گروه های مختلفِ شرکت کننده در کارگاه در جست و جوی آینده ، مورد بررسی قرار گرفته است.  
این برنامه بر اساس جزوه ی "آینده پژوهی برای وضعیت خانواده در ایران" تنظیم شده است.