قسمت صد و هفتاد و هفتم. با نامه ی مربی - شماره ی دوم

آموزش

دومین شماره از نشریه ی نامه ی مربی، علاوه بر اخبار مربوط به کودک در سال 75، مطالبی همچون پیام روز جهانی کودک، مقاله ی آقای یوسفی در مورد توجه به آموزش پیش از دبستان، یادمان آقای سید مرتضی اسلامی و چند عنوان دیگر را در برمی گیرد. "با نامه ی مربی" به مرور این مطالب می پردازد.