قسمت صد و نود و یکم. با نامه مربی - شماره سوم

آموزش

در بررسی سومین شماره از نشریه ی نامه ی مربی که در تیرماه 76 منتشر شد، بعد از مرور اخبار روز، نامه ای از خانم ثمینه باغچه بان، گزارش بازدید از کمپ های مهاجران افغان و عراقی، مقاله ای در خصوص مهارت شنیدن در بچه ها، یادمان آقای جبار باغچه بان و در نهایت شعری از آقای ناظم حکمت را می شنوید.