قسمت صد و شصت و پنجم. یک تجربه - مجله ای برای سایه

آموزش

گروهی از نوجوانان تصمیم می گیرند برای معرفی آقای هوشنگ ابتهاج به همسن و سال های خودشان، مجله ای منتشر کنند. در این قسمت از زبان آنها، تجربه شان را می شنوید. (برای شنیدن این تجربه از زبان تسهیلگر، می  توانید قسمت صد و پنجاه و یکم را بشنوید).