قسمت صد و شصت و هشتم. ارزش های زندگی. احترام - اخلاق در دین و عرفان

آموزش

در ادامه ی برنامه ی ارزش های زندگی، سراغ "احترام" رفته ایم. برای پرداختن به این ارزش، ابتدا از فلسفه ی اخلاق در دین و عرفان آغاز کرده ایم. این برنامه بر اساس دوره ی برگزار شده توسط آقای ناصر یوسفی تنظیم شده است.