قسمت صد و شصت و ششم. بیان تجربه ی آقای امیر شاهگل زاده در سمینار خلاقیت

آموزش