قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 213 روز پیش 1856

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:موسیقی کوتاهی که حدود دقیقه چهارده میشنوید، صدای ساز بومیان استرالیاست به نام

Didgeridoo - دیجیریدو

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram Sound Cloud Facebook